Vad är det?

KBT handlar om konsten att hålla sig undersökande i frågan om vad som fungerar för klienten för att den ska uppnå sina mål. Utan dömande och förutfattade meningar skapa möjlighet för klienten till nya insikter, nyinlärning och korrigerande erfarenheter, samt hjälp till mening, värde och självrespekt.

Ett av de viktigaste målen med denna terapiform är att genom språket, tankarna och beteendet få klienten att bli medveten om sina känslor samt reglera och stå ut med sina känslor. Vanligt sätt att dölja sina känslor är att blanda ihop dem med sina tankar, ex: jag känner att hon inte tycker om mig. Vi tror att det är situationen som skapar känslan, vi försöker undvika negativa känslor – det är något fel i situationen när negativa känslor uppstår. Kortfattat kan vi säga att ett av målen inom kognitivbeteende terapi handlar om att bli medveten om den inre kritiska rösten för att stegvis kunna lämna den och bli mera vän med sig själv. Där det kan finnas utrymme för både reflektioner och observationer kring sig själv och sitt beteende. Vågar vi pröva ett nytt beteende får vi nya svar från omgivningen.
Metoden är pedagogisk och baseras på en respektfull, jämlik och positiv människosyn, vilket kan hjälpa till att skapa insikten om att förändring går att åstadkomma genom inlärning.
Den kognitiva terapiformen är inte bara en målstyrande metod utan också en processtödjande metod. Det innebär att balansera mellan dessa metoder beroende på problem. Den målstyrande är mera beteendeinriktad och innebär att:

Den processtödjande metoden innebär att:

Tankar Ordet kognition kommer från latin och betyder undersökning, inlärning eller att få kunskap. Till de kognitiva funktionerna räknas; varseblivning, uppmärksamhet, minne, begreppsbildning, verbala tankar, resonerande, problemlösning, drömmar, mentala bilder, fantasier. Begreppet kognition beskriver alltså det mesta som pågår i huvudet.
Kognition kan beskrivas som osystematiska tankar och bilder och fokuserande, problemlösande tankar. Automatiska tankar är det inre bruset, den inre kommentatorn eller/och den inre kritikern. Fokuserande och problemlösande tankar är den reflekterande inre dialogen, den inre observatören och den inre vännen.  Exempel på automatiska tankar och livsregler som kan styra våra liv negativt…